REGULAMIN USŁUGI FIZJOAPP

1. Właścicielem i świadczącym Usługę FizjoApp jest Spółka FizjoApp Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marzycieli 261, 32-087 Zielonki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000963760, kapitał zakładowy 5.000 zł,(zwaną dalej „Usługodawcą”).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, świadczenia Usług FizjoApp, a w tym Panelu Trenera oraz Panelu Zawodnika.

3. Klient ma możliwość kontaktu z Usługodawcą pod adresem e-mail: pomoc@fizjoapp.com lub poprzez kontakt telefoniczny z od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 pod numerem telefonu: 531-133-767. Na wiadomości otrzymane w soboty, niedziele i święta klient otrzyma odpowiedź w terminie 48 godzin w godzinach pracy infolinii.

§ 1 Definicje

Usługa FizjoApp lub FizjoApp lub Usługa – usługa skierowana do wybranych podmiotów współpracujących, które zawarły z Usługodawcą Umowę współpracy w ramach Usługi FizjoApp, polegająca na udostępnieniu Użytkownikom kont indywidualnych umożliwiających wymianę danych pomiędzy Trenerem a Zawodnikiem w ramach Panelu Trenera oraz przyporządkowanych do niego Paneli Zawodników.

Umowa – umowa o świadczenie usługi FizjoApp zawarta między Klientem a Usługodawcą.

Klient – osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi FizjoApp nabywając tym samym Subskrypcję.

Trener – Użytkownik posiadający dostęp do Panelu Trenera w ramach wykupionej przez Klienta Subskrypcji.

Zawodnik – Użytkownik posiadający dostęp do Panelu Zawodnika w ramach wykupionej przez Klienta Subskrypcji.

Drużyna – wszyscy Zawodnicy posiadający Konto Indywidualne FizjoApp w ramach jednej Subskrypcji.

Sztab drużyny – wszyscy Trenerzy posiadający Konto Indywidualne FizjoApp w ramach jednej Subskrypcji.

Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Klienta zgodnie z § 4 Umowy, która otrzymała od Klienta dostęp do konta indywidualnego FizjoApp.

Konto Indywidualne lub Konto – Panel Trenera lub Panel Zawodnika.

Panel Trenera – panel przypisany indywidualnie do Trenera dostępny w przeglądarce internetowej, po podaniu przez Trenera Loginu i Hasła na Stronie, w ramach którego Trener uzyskuje dostęp do danych wprowadzanych przez wszystkich Zawodników, oraz statystyk ich dotyczących tworzonych automatycznie w ramach Usługi.

Panel Zawodnika – panel przypisany indywidualnie do Zawodnika dostępny w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie po podaniu przez Zawodnika Loginu i Hasła, posiadający funkcjonalność pozwalającą Zawodnikowi na rejestrację danych dotyczących treningów, a w szczególności  informacji o jego stanie fizycznym i samopoczuciu w związku z odbytym treningiem.

Login – identyfikator Użytkownika, pozwalający uzyskać dostęp do Konta Indywidualnego, będący adresem e-mail osoby upoważnionej przez Klienta, tj. Trenera lub Zawodnika.

Hasło – indywidualnie ustalony ciąg znaków, pozwalający uzyskać dostęp do Konta Indywidualnego.

Dane dostępowe – Login i Hasło.

Strona Internetowa lub Strona – strona prowadzona przez Usługodawcę za pomocą witryny internetowej dostępnej pod adresem: https://panel.fizjoapp.com/ służąca do korzystania z Usługi FizjoApp. 

Aplikacja Mobilna lub Aplikacja – oprogramowanie udostępnione Klientowi w ramach Umowy, za pomocą platformy Google Play lub App Store zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, umożliwiające korzystanie z Panelu Zawodnika.

Pierwszy Okres Rozliczeniowy – okres od daty rozpoczęcia Subskrypcji do końca danego miesiąca kalendarzowego, natomiast każdy kolejny Okres Rozliczeniowy należy rozumieć jako jeden miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta. 

Okres Rozliczeniowy – jeden miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta. 

Opłata subskrypcyjna – miesięczna opłata należna za jeden Okres Rozliczeniowy w czasie trwania Subskrypcji.

Prawa Własności Intelektualnej – wszelkie tytuły, prawa własności, inne prawa i/lub interes Strony, dotyczące wszelkich patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, zastrzeżonych wzorów, złożonych wniosków o przyznanie jakiegokolwiek z praw ochronnych, nazw handlowych i/lub biznesowych (włączając nazwy domen internetowych oraz nazwy adresów e-mail), niezarejestrowanych znaków towarowych oraz znaków usługowych, praw autorskich, know-how, praw do baz danych, praw dotyczących projektów i wynalazków, jak również wszelkie inne prawa o podobnym charakterze, pod rządami jakiejkolwiek jurysdykcji.

Licencja Użytkownika – licencja udzielona przez Usługodawcę Użytkownikowi w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi FizjoApp zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności z Regulaminem.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę stanowiący załącznik do Umowy i udostępniony dla Użytkowników [_] za pomocą odnośnika znajdującego się w https://fizjoapp.com/polityka-prywatnosci/.

Subskrypcja – cykliczny dostęp do Usługi FizjoApp, składający się z określonej liczby kont indywidualnych w ramach Panelu Trenera i Panelu Zawodnika, wraz z licencją na korzystanie z nich.

Dane kontaktowe – dane wskazane przez Klienta i Usługodawcę w Umowie, przeznaczone do komunikacji związanej z wykonaniem Umowy oraz świadczeniem i korzystaniem z Usługi FizjoApp, tj. numer telefonu oraz adres e-mail.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ustawa o prawach autorskich – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania z FizjoApp

 1. Poprzez zawarcie Umowy Klient akceptuje warunki Regulaminu. Usługodawca zobowiązany jest informować Klientów i Użytkowników o wszelkich zmianach wprowadzonych do Regulaminu najpóźniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. 
 2. Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik znajdujący się na https://fizjoapp.com/regulamin/.
 3. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Usługi FizjoApp to: 
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. w zakresie Strony Internetowej – przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 91 lub Microsoft Edge w wersji min. 88 , Opera w wersji min. 74 , Google Chrome w wersji min. 88.0.4324, Safari w wersji min. 15.0; 
 4. w zakresie Aplikacji Mobilnej – system operacyjny: Android w wersji min. 10 lub iOS w wersji min. 15.0.
 1. Nie jest dopuszczalne:
 1. korzystanie z Usługi FizjoApp w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich lub innych Użytkowników lub Klientów;
 2. wykorzystywanie danych udostępnianych przez Zawodników w sposób naruszający ich dobra osobiste lub w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub przeznaczeniem Usługi, 
 3. korzystanie ze Strony lub Aplikacji w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub Użytkownika w tym danych innych Klientów,
 4. przekazywanie Danych dostępowych osobom trzecim lub innym Klientom, lub Użytkownikom. 
 1. Usługodawca zobowiązuje się zachować wszelkie Dane dostępowe w całkowitej poufności i zastosować poziom zabezpieczeń niezbędny, żeby zapobiec uzyskaniu Danych dostępowych przez osoby trzecie, a w tym przez innych Użytkowników i Klientów.
 2. Klient oraz Użytkownicy powinni zachować w poufności Dane dostępowe w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 
 3. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom nieuprawnionym Danych dostępowych Konta indywidualnego, Klient lub Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Usługodawcy takich okoliczności za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: pomoc@fizjoapp.com. W takim przypadku Usługodawca po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych zablokuje dostęp do Konta indywidualnego, którego zgłoszenie dotyczy lub na żądanie Klienta zmieni dane dostępowe do danego Konta indywidualnego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, koszty lub straty poniesione przez Klienta, Użytkownika lub osoby trzecie na skutek korzystania z Konta indywidualnego przez osoby nieuprawnione, powstałe bez winy Usługodawcy. 
 5. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa FizjoApp będzie spełniać wymagania Użytkownika, będzie niezawodna, odpowiednia lub kompatybilna z urządzeniami, systemami operacyjnymi, przeglądarkami, oprogramowaniem lub narzędziami Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmian w Usłudze FizjoApp w celu dostosowania jej do potrzeb Użytkowników i priorytetów biznesowych Usługodawcy. 
 7. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa FizjoApp oraz wszystkie jej funkcjonalności lub treści w niej zawarte będą zawsze dostępne lub nieprzerwane. Usługodawca może zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostęp do FizjoApp w całości lub części ze względów biznesowych lub operacyjnych. Usługodawca powiadomi Użytkownika z rozsądnym wyprzedzeniem o każdym czasowym zawieszeniu funkcjonowania FizjoApp lub o jej wycofaniu.
 8. Usługa FizjoApp jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Język zostaje wybrany automatycznie poprzez automatyczną detekcję preferencji językowych w przeglądarce lub zgodnie z ustawieniami systemowymi urządzenia w przypadku Aplikacji Mobilnej.

§ 3 Nadanie dostępu do Kont Indywidualnych

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi Usługę FizjoApp poprzez przekazanie Klientowi Danych Dostępowych do określonej w Umowie liczby Paneli Zawodnika oraz do wskazanej przez Klienta liczby Paneli Trenera.
 2. Usługodawca przekazuje Dane dostępowe do Kont indywidualnych określonych w ustępie powyżej nie później niż w terminie 5 dni roboczych liczonym od:
 1. dnia płatności Opłaty subskrypcyjnej za Pierwszy Okres Rozliczeniowy, 
 2. dnia płatności Opłaty Subskrypcyjnej za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym obowiązuje zmiana warunków Subskrypcji obejmująca zwiększenie liczby Paneli Zawodnika,
 3. zgłoszenia przez Klienta potrzeby utworzenia nowego Panelu Trenera,
 4. zgłoszenia przez Klienta zmiany Użytkownika.
 1. Dane dostępowe zostają przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie, w sposób zapewniający poufność przesyłanych danych.
 2. Klient przekazuje Dane dostępowe do Konta Indywidualnego jednemu Użytkownikowi, któremu zamierza to konto przypisać. 
 3. Użytkownik loguje się do Konta indywidualnego poprzez podanie Loginu i Hasła oraz kliknięcie pola „Zaloguj się” na Stronie lub Aplikacji Mobilnej. Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku “akceptuję”. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia uzyskanie dostępu do FizjoApp. 
 4. W przypadku potrzeby zmiany Zawodnika w ramach danej Subskrypcji, Klient zgłasza ją Usługodawcy, który następnie usuwa konto poprzedniego Zawodnika zgodnie z ust. 8 poniżej i nadaje dostęp do nowego Konta Indywidualnego Zawodnika zgodnie z powyższą procedurą.
 5. Jeżeli Klient zamierza zmienić Trenera w ramach danej Subskrypcji, informuje o takiej potrzebie Usługodawcy, który odbiera dostęp poprzedniemu Trenerowi poprzez zmianę Danych dostępowych i przekazanie nowych Danych dostępowych Klientowi.
 6. W przypadku gdy Klient zgłosi Usługodawcy potrzebę usunięcia Zawodnika lub Trenera, Usługodawca usuwa dane Konto Indywidualne wraz z wszystkimi danymi dotyczącymi jego Użytkownika. Usługodawca nie przechowuje danych Użytkowników po usunięciu przypisanych im Kont Indywidualnych. Usunięcie Konta Indywidualnego nie ma wpływu na wysokość Opłaty Subskrypcyjnej.
 7. Jeżeli Usługodawca poweźmie wiarygodną wiadomość o korzystaniu z Usługi FizjoApp w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu przez Klienta lub Użytkownika, Usługodawca wzywa Klienta do zaprzestania naruszeń Regulaminu wyznaczając odpowiedni termin na zastosowanie się Klienta do żądania. W przypadku niezastosowania się Klienta do żądania, Usługodawca ponownie wzywa Klienta do zaprzestania naruszeń określając jednocześnie ostateczny termin spełnienia żądania, po którego bezskutecznym upływie, Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do poszczególnych Kont Indywidualnych, których naruszenie dotyczy lub do całej Usługi FizjoApp, jeśli wymaga tego zakres naruszenia. Zablokowanie dostępu do FizjoApp w całości nie zwalnia Klienta z uiszczenia Opłaty subskrypcyjnej za Okres Rozliczeniowy, w którym dokonano zablokowania dostępu. Natomiast zablokowanie dostępu do poszczególnych Kont Indywidualnych nie ma wpływu na wysokość Opłat Subskrypcyjny. W takim wypadku Klient może doprowadzić do usunięcia naruszenia, co skutkuje odblokowaniem dostępu lub wskazuje nowego Użytkownika w ramach danej Subskrypcji.

§ 4 Panel Zawodnika

 1. Do założenia Konta Indywidualnego Zawodnika niezbędne są następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. data urodzenia, 

do których zostaje przypisany indywidualny numer identyfikacyjny, pozwalający Trenerom śledzić dane wprowadzane przez Zawodników (dalej zwany: “Numerem identyfikacyjnym”).

 1. Każdy Zawodnik zostaje przydzielony do określonej Drużyny, a do każdej Drużyny przyporządkowuje się tzw. Sztab Drużyny – składający się z Trenerów, którzy mają dostęp do wszystkich danych wprowadzanych do Paneli Zawodnika w danej Drużynie. 
 2. Po zalogowaniu się na Konto, Zawodnik uzyskuje dostęp do następujących funkcjonalności (dalej zwanych “Raportami”):
 1. Raport przedtreningowy (“before training”)
 2. Raport potreningowy (“after training”)
 3. Raport kontuzji (“report injury”)
 4. W ramach raportu przedtreningowego, Zawodnik uzyskuje możliwość opisania swojego stanu fizycznego przed rozpoczęciem treningu w trzech aspektach:
 1. Samopoczucie (“well being”) – Zawodnik wybiera jeden z pięciu opisów najbliżej odzwierciedlającego swój stan samopoczucia przed rozpoczęciem treningu: Terribly, Poorly, Medium, Well, Very good, poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji.
 2. Jakość snu (“sleep quality”) – Zawodnik wybiera jedno z pięciu określeń, które najlepiej opisuje jakość snu przed rozpoczęciem treningu: Awful, Poor, Medium, Good, Excellent, poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji.
 3. Ból mięśni (“muscles in pain”) – Zawodnik może wskazać, w których miejscach ciała odczuwa ból mięśni poprzez kliknięcie konkretnych partii ciała na przedstawionym w raporcie przedtreningowym modelu ciała. Zaznaczone odpowiednio części ciała zmieniają kolor na czerwony. Zawodnik może zaznaczać odpowiednio przednie lub tylnie partie ciała poprzez odpowiednie przełączanie modelu klikając w jego mniejszą ikonę po prawej stronie głównego modelu. Ponowne kliknięcie zaznaczonej na czerwono części ciała powoduje jej odznaczenie.

Po uzupełnieniu powyższych sekcji Zawodnik wysyła raport poprzez kliknięcie przycisku “Save”.

 1. Raport potreningowy służy do określenia przez Zawodnika stanu samopoczucia w odniesieniu do zakończonego treningu wg tzw. skali borga która pozwala na określenie poziomu zmęczenia, gdzie najniższa wartość oznacza brak wysiłku, a najwyższa wartość oznacza maksymalne wyczerpanie. Zawodnik zaznacza liczbę najbardziej odpowiadającą jego stanowi fizycznemu po treningu, a następnie wysyła raport poprzez kliknięcie przycisku “Save”.
 2. Dane wprowadzone przez Zawodników za pomocą raportu przedtreningowego oraz raportu potreningowego zostają zapisane pod jego numerem identyfikacyjnym i udostępniane w ramach Panelu Trenera w formie raportów indywidualnych oraz statystyk tygodniowych. Dane wykorzystywane są do tworzenia dziennych statystyk stanu fizycznego całej Drużyny.
 3. Poprzez raport kontuzji Zawodnicy zgłaszają Trenerom wszelkie kontuzje, wraz z ich opisem i dokładnym wskazaniem kontuzjowanych części ciała. W celu dokonania zgłoszenia Zawodnik uzupełnia pole “Injury description” poprzez dokładne opisanie zaszłej kontuzji oraz wskazuje części ciała dotkniętej kontuzją na zamieszczonym modelu ciała. Po kliknięciu przycisku “Report” uzupełniony w ten sposób raport zostaje udostępniony Trenerom Sztabu Drużyny, którzy mogą przesyłać Zawodnikom swoje rekomendacje dotyczące zgłoszonych kontuzji.
 4. Zawodnik powinien dokładnie sprawdzić poprawność i kompletność Raportu przed jego przesłaniem. Dane raz wprowadzone do indywidualnego Raportu nie mogą zostać zmienione. 
 5. Po zgłoszeniu raportu kontuzji Użytkownik nie ma możliwości zgłaszania kolejnych kontuzji do czasu zakończenia aktywnej kontuzji. Informacje na temat wszystkich kolejnych problemów związanych ze stanem fizycznym i zdrowotnym należy przekazywać w ramach aktywnego raportu.
 6. Wszystkie informacje wprowadzone do Panelu Zawodnika zostają przekazywane Sztabowi Drużyny, których członkowie mogą korzystać z danych Zawodników, w zakresie jakim jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z FizjoApp oraz współpracy prowadzonej poza FizjoApp, tj. analizy stanu fizycznego Zawodnika na potrzeby planowania treningu oraz udzielania porad związanych z treningiem i kontuzjami odpowiednich dla danego Zawodnika.
 7. FizjoApp nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z FizjoApp przez Trenerów, a w tym za korzystanie z danych Zawodników w sposób niezgodny z Regulaminem.
 8. FizjoApp nie weryfikuje wiedzy i kompetencji Trenera, w związku z czym FizjoApp nie gwarantuje poziomu kwalifikacji Trenera w zakresie prowadzenia treningu oraz udzielanych w związku z tym wytycznych i rekomendacji, a w szczególności zaleceń dotyczących kontuzji. FizjoApp nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i inne wydarzenia spowodowane stosowaniem się do zaleceń Trenera przez Zawodnika.

 § 5 Panel Trenera

 1. Do założenia Konta Indywidualnego Trenera niezbędne jest podanie imienia i nazwiska Trenera.
 2. Każdy Trener działa w ramach określonego Sztabu Drużyny, który zarządza określoną grupą Zawodników – Drużyną i posiada dostęp do danych wprowadzanych w Raportach członków swojej Drużyny.
 3. Po zalogowaniu na Konto Indywidualne, Trener uzyskuje dostęp do Panelu, który składa się z następujących zakładek:
 1. Statystyki (“statistics”)
 2. Przed treningiem (“before training”)
 3. Skala borga (“borg scale”)
 4. Kontuzje (“injuries”)
 5. Zawodnicy (“players”)
 1. Zakładka “Statistics” zawiera kalendarz uwzględniający statystyki danych zgłaszanych przez całą Drużynę w każdy dzień kalendarzowy bieżącego miesiąca, a w tym średnią skali Samopoczucia, Jakości snu, oraz Skali borga. Trenerzy zachowują dostęp i są uprawnieni do przeglądania wszystkich statystyk z poprzednich miesięcy korzystania z FizjoApp przez Drużynę.
 2. Zakładka “Before training” składa się z dwóch części:
 3. Well-being and sleep – zawiera dane wszystkich Zawodników dotyczące ich samopoczucia oraz jakości snu przed treningiem z zakresu 7 dni, które Trener wybiera poprzez wskazanie daty początkowej (date from) oraz daty końcowej (date to). Dane można przeglądać w formie:
 1. arkuszu danych (“data sheet”) – przedstawia dane Zawodników w formie tabeli rozpisanej na poszczególne dni z wybranego zakresu dat oraz średnią wartość owych danych, obliczoną automatycznie przez FizjoApp,
 2. wykresu liniowego (“linear chart”) – przedstawia dane Zawodników w formie dwóch wykresów liniowych dotyczących odpowiednio samopoczucia oraz jakości snu, FizjoApp generuje średnią wartość danych wszystkich Zawodników, a Trener wybiera z listy poszczególnych Zawodników, których statystyki pojawiają się w formie linii na wykresie w odpowiednim kolorze opisanym legendą, pozwalając Trenerowi na porównanie statystyk poszczególnych zawodników oraz całej Drużyny.
 3. Muscle soreness – zawiera dane dotyczące bólu mięśni Zawodników przed treningiem w wybranym dniu kalendarzowym. Po wyborze przez Trenera daty zostaje wyświetlona lista wszystkich Zawodników, którzy zgłosili ból mięśni przed treningiem w danym dniu. Po kliknięciu konkretnego Zawodnika, wyświetlają się wskazane przez Zawodnika mięśnie wraz z ich słownym opisem.
 4. Zakładka “Borg scale” zawiera dane wszystkich Zawodników dotyczące ich stanu zmęczenia po treningu z zakresu 7 dni, który Trener wybiera poprzez wskazanie daty początkowej (date from) oraz daty końcowej (date to). Dane można przeglądać w formie:
 1. arkuszu danych (“data sheet”) – przedstawia dane Zawodników w formie tabeli rozpisanej na poszczególne dni z wybranego zakresu dat oraz średnią wartość owych danych, obliczoną automatycznie przez FizjoApp,
 2. wykresu liniowego (“linear chart”) – przedstawia dane Zawodników w formie wykresu liniowego. FizjoApp generuje średnią wartość danych wszystkich Zawodników, a Trener wybiera z listy poszczególnych Zawodników, których statystyki pojawiają się w formie linii na wykresie w odpowiednim kolorze opisanym legendą, pozwalając Trenerowi na porównanie statystyk poszczególnych zawodników oraz całej Drużyny.
 3. Zakładka “Injuries” zawiera wszystkie indywidualne Raporty kontuzji przesyłane przez Zawodników Drużyny i składa się z dwóch części:
 1. Active injuries” – zawiera wszystkie aktualne Raporty kontuzji w formie listy Zawodników wraz z datami kontuzji. Po kliknięciu w konkretny raport, Trener uzyskuje wgląd do opisu kontuzji zgłoszonej przez Zawodnika oraz możliwość przekazania Zawodnikowi swoich rekomendacji dotyczących postępowania z daną kontuzją. Trener przesyła swoje uwagi poprzez uzupełnienie pola “Send recommendations” i kliknięcie przycisku “Send”. Wysłane rekomendacje pojawiają się w Raporcie kontuzji Zawodnika, którego rekomendacja dotyczy. Trener może przesyłać dowolną ilość rekomendacji, których historia wyświetla się poniżej pola “Send recommendations” wraz z ich datami. Po zakończeniu kontuzji Trener klika w pomarańczowy przycisk “Finish”, a raport zostaje przeniesiony do sekcji: “Finished injuries”.
 2. Finished injuries” – zawiera wszystkie zakończone Raporty kontuzji w formie listy Zawodników wraz z datami kontuzji oraz datami ich zakończenia. Po kliknięciu w konkretny raport, Trener uzyskuje wgląd do opisu kontuzji oraz historii rekomendacji. Poprzez kliknięcie w pomarańczowy przycisk “Activate”, Trener otwiera na nowo złożony Raport, który zostaje przeniesiony do sekcji “Active injuries”, umożliwiając w ten sposób ponowne przesyłanie rekomendacji.
 3. Zakładka “Players” zawiera listę wszystkich Zawodników w danej drużynie oraz:
 1. indywidualne statystyki Zawodników w ciągu ostatnich 7, 14, i 30 dni wygenerowanych na podstawie raportów składanych przez Zawodników w tych okresach,
 2. historię kontuzji Zawodników,
 3. ostatnie pomiary Zawodników wprowadzone do FizjoApp przez Trenera, a w tym waga, wzrost, wskaźnik poziomu tkanki tłuszczowej, oraz wyliczony na ich podstawie wskaźnik BMI.
 1. Trener może wyszukiwać dane dotyczące konkretnego Zawodnika poprzez wpisanie Numeru identyfikacyjnego Zawodnika w polu “search for a player”.
 2. Trener posiada możliwość zmiany Zawodnika korzystającego z danego konta poprzez modyfikację imienia, nazwiska, daty urodzenia, oraz hasła przypisanych do danego Konta Indywidualnego. Trener dokonuje zmian wskazanych w zdaniu poprzedzającym poprzez zakładkę “Management” znajdującą się w Panelu Trenera.
 3. Trener może używać wszystkich danych dotyczących Zawodników, a w tym w szczególności imion, nazwisk, dat urodzenia, informacji związanych ze stanem fizycznym i stanem zdrowia, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z FizjoApp oraz współpracy prowadzonej poza FizjoApp, tj. analizy stanu fizycznego Zawodnika na potrzeby planowania treningu oraz udzielania porad związanych z treningiem i kontuzjami, odpowiednich dla danego Zawodnika.
 4. Trener udzielając Zawodnikom rekomendacji po dokładnej analizie przedstawionego stanu fizycznego Zawodnika zobowiązuje się do:
 1. dokładnej analizy danych przedstawionych przez Zawodnika,
 2. działania na korzyść Zawodnika, w celu poprawy wyników treningu oraz stanu fizycznego Zawodnika,
 3. dbania o zdrowie, stan fizyczny i samopoczucie Zawodnika,
 4. przesyłania rekomendacji odpowiednich dla danego Zawodnika, uwzględniając wszystkie informacje udostępnione Trenerowi, a w szczególności wiek,
 5. udzielania porad Zawodnikom w zakresie w jakim jest to możliwe dla Trenera, ze względu na poziom posiadanej wiedzy, doświadczenia i kompetencji.
 6. Trener zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności i zabezpieczy go przed wszelkimi roszczeniami, szkodami i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie, a w szczególności przez Zawodników, które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia praw osób trzecich dokonanych przez Trenera lub powstałych w wyniku zastosowania się do jego zaleceń. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, w którym Trener zobowiązuje się do pokrycia wszelkich słusznych i udowodnionych roszczeń zgłoszonych przez te osoby w związku z naruszeniem spowodowanym przez  Trenera.

§ 6 Wsparcie techniczne

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Klientom usługi wsparcia technicznego w ramach zakupionej Subskrypcji poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkowników i wskazywanie ewentualnych rozwiązań, wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 2. W przypadku problemu z obsługą lub funkcjonowaniem Usługi FizjoApp wszelkie zapytania należy kierować na następujący adres e-mail: pomoc@fizjoapp.com.
 3. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na przesyłane zapytania w ciągu 48 godzin od ich otrzymania. 
 4. Usługodawca przyjmuje zapytania od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Wiadomości otrzymane poza godzinami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym, a także w soboty, niedziele lub święta, traktowane są tak jakby zostały otrzymane o godz. 9:00 w następny dzień roboczy.
 5. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od osoby zgłaszającej zapytanie, Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby udzielić pełnych i rzetelnych informacji oraz wyjaśnień potrzebnych do rozwiązania problemu. Natomiast jeśli rozwiązanie problemu wymaga działania lub napraw ze strony Usługodawcy, Usługodawca przekaże zgłaszającemu zbliżony termin wykonania owych czynności, nie dłuższy niż 10 dni roboczych.

§ 7 Reklamacje związane z funkcjonowaniem Usługi FizjoApp

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Usługi FizjoApp, a w tym Panelu Trenera i Panelu Zawodnika oraz Strony internetowej oraz Aplikacji Mobilnej, za pomocą których są one dostępne, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Reklamację może składać Klient poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pomoc@fizjoapp.com wraz z opisem powstałego problemu.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, a także dokładny opis problemu. 
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta na adres e-mail Klienta.
 5. Webturo nie ponosi odpowiedzialności za wady funkcjonowania Serwisu i Usług wynikające z winy lub niedbalstwa Użytkownika. W szczególności Webturo nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu i Usług wynikające ze stanu technicznego systemu informatycznego Użytkownika lub Użytkowników końcowych, a także błędy w transmisji danych (łącze internetowe).

§ 8 Licencja Użytkownika

 1. Usługodawca oświadcza, że Panel Trenera oraz Panel Zawodnika, a w tym Strona Internetowa i Aplikacja, a także ich elementy (dalej zwane “Utworami”) stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich oraz nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 2. Usługodawca oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw osobistych i majątkowych do Utworów, jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z Utworów, co Klient przyjmuje do wiadomości z zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania, zgodnie z Ustawą o prawach autorskich.
 3. W trakcie trwania Subskrypcji oraz pod warunkiem terminowego uiszczania wszystkich Opłat subskrypcyjnych i przestrzegania przez Użytkownika i Klienta niniejszego Regulaminu Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej, niezbywalnej, w pełni odwołalnej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji na dostęp i korzystanie z Utworów w zakresie jakim jest to niezbędne do korzystania z pełni funkcjonalności FizjoApp na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 4. W razie wątpliwości Licencja Użytkownika obejmuje wszystkie pola eksploatacji niezbędne do prawidłowego korzystania z Usługi FizjoApp w zakresie dozwolonym przez Regulamin, a w tym do wyświetlania i stosowania Utworów, a także ich czasowego utrwalania.
 5. Użytkownikowi zabrania się:
 1. kopiowania i  rozpowszechniania Utworów,
 2. tworzenia opracowań Utworów, oraz wykonywania zależnych praw autorskich,
 3. publicznego wyświetlania Utworów,
 4. udzielania sublicencji na korzystanie z Utworów, 
 5. przekazania Utworów do korzystania osobom trzecim pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, ani w całości ani w części, na podstawie innego tytułu prawnego,
 6. korzystania z Utworów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza zakres dozwolony w postanowieniach Regulaminu.
 1. Usługodawca ma prawo kontroli sposobu wykorzystania Utworów przez Użytkownika pod kątem jego zgodności z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności niniejszej Licencji Użytkownika.
 2. Licencja Użytkownika wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie wyłączność przysługujących mu praw własności intelektualnej związanych z Usługą FizjoApp, a w tym szaty graficznej, grafik, obrazów, utworów literackich, kodów źródłowych, aplikacji, audio, muzyki, wideo, plików multimedialnych, projektów, animacji, interfejsów, dokumentacji, ich kolejnych wersji, metod, produktów, algorytmów, danych, funkcjonalności i elementów interaktywnych, narzędzi i metod reklamowych, wynalazków, tajemnic przedsiębiorstwa, logotypów, domen, spersonalizowanych adresów URL, znaków towarowych, nazw handlowych i innych oznaczeń identyfikujących, niezależnie od tego czy są one zarejestrowane,oraz  wszelkich innych materiałów stanowiących lub mogących stanowić przedmiot praw własności intelektualnej. Na mocy niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie nabywa żadnych praw do własności intelektualnej Usługodawcy z wyjątkiem Licencji Użytkownika opisanej w niniejszym paragrafie.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Usługodawca nie odpowiada za wszelkie naruszenia powstałe w wyniku działań Klientów i Użytkowników w sposób sprzeczny z Umową i/lub Regulaminem oraz za naruszenia dokonane przez osoby trzecie wynikające pośrednio lub bezpośrednio z działania Klienta lub Użytkownika lub działania osób trzecich, na które Usługodawca nie miał wpływu i nie był w stanie zapobiec zachowując poziom rzetelności w świadczeniu Usługi FizjoApp zgodnie z Regulaminem i Umową. 
 3. Usługodawca informuje, iż  treści przekazywane w ramach Usługi FizjoApp  nie mają na celu zastąpienia ani nie zastępują profesjonalnej opieki zdrowotnej lub porad zdrowotnych, diagnozy lub leczenia. 
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podejmowanie aktywności fizycznej oraz stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez Trenera może prowadzić do obrażeń fizycznych lub pogorszenia stanu fizycznego, zdrowia, lub samopoczucia. Obowiązkiem Użytkownika jest ocena własnego stanu fizycznego i zdrowia,niezależne określenie czy wykorzystać jakiekolwiek informacje udostępniane za pośrednictwem FizjoApp oraz skonsultowanie wszelkich wątpliwości, obaw i pytań w tym zakresie z lekarzem lub innym uprawnionym pracownikiem służby zdrowia. Korzystanie z informacji dostarczonych za pośrednictwem FizjoApp odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.
 5. Ponadto, Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek treningów, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia czy nie istnieją indywidualne przeciwwskazania do podjęcia konkretnej aktywności fizycznej. 
 6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym za szkody w wyniku utraty zysków, utraty danych, przerwy w działalności lub inne szkody i straty biznesowe powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem lub niemożliwością korzystania z Usługi FizjoApp, niezależnie od ich przyczyny. Przepisy szczególne (np. przepisy dotyczące praw konsumentów) mogą nie zezwalać na wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, więc powyższe ograniczenie może nie dotyczyć wszystkich Użytkowników. 
 7. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy będące wynikiem tzw. siły wyższej, a w szczególności wojny, działań wojennych, blokad, działań państw uniemożliwiających wykonanie zobowiązania przez Webturo, pożarów, powodzi, innych klęsk żywiołowych, czy epidemii przez cały czas trwania powyższych okoliczności. 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych Użytkownika jest Klient. Usługodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać w żaden sposób danych Użytkowników z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usługi FizjoApp. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników zostały określone w Polityce Prywatności.
 3. Klient stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022.
 2. Umowy zawierane przez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji (co nie wyłącza możliwości skierowania sprawy na drogę sądową):
 1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
 2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz
 3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
 4. rozwiązaniu sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.