POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejszy dokument obejmuje zasady ochrony danych osobowych Użytkowników:

 1. Strony internetowej: www.fizjoapp.com

 2. Panelu Trenera

 3. Panelu Zawodnika

 4. Aplikacji Mobilnej


Ochrona danych osobowych Użytkowników jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby Użytkownicy byli bezpieczni korzystając z naszych Usług.


Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o dane osobowe Użytkowników kiedy korzystają oni z naszych Usług. Każdorazowo korzystając z Usług Użytkownicy podlegają niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym korzystaniu z Usługi uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.


Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od 01.04.2022 r. oraz przedstawia m.in.: zasady kontaktu z FizjoApp Sp. z o.o., zarejestrowana pod ul. Marzycieli 261, 32-087 Zielonki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000963760, NIP: 5130277889, REGON: 52160728500000, kapitał zakładowy 5.000 zł (zwana dalej „FizjoApp”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez FizjoApp danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.


Słownik


Przez następujące określenia należy rozumieć:


Aplikacja Mobilna – należy przez to rozumieć oprogramowanie udostępnione Zawodnikom za pomocą platformy Google Play lub App Store zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, będące dodatkową opcją korzystania z Panelu Zawodnika przez Zawodników.


Formularz kontaktowy – należy przez to rozumieć formularz umieszczony na Stronie, służący do kontaktu z FizjoApp w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Usług świadczonych przez FizjoApp lub warunków współpracy, a także problemów technicznych na Stronie, poprzez który Użytkownik podaje firmę lub imię oraz adres e-mail.


Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną umowy głównej z FizjoApp.


Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Panel Trenera –  panel przypisany indywidualnie do Klienta dostępny na Stronie Internetowej, w ramach którego Klient uzyskuje dostęp do danych wprowadzanych przez Zawodnika, oraz statystyk ich dotyczących tworzonych automatycznie w ramach Usługi.


Panel Zawodnika – panel na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej który Klient udostępnia Zawodnikom poprzez dodanie ich Danych osobowych do Panelu trenera, za pomocą którego Zawodnicy przesyłają Klientowi regularne raporty na temat swojego stanu zdrowia.


Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący usług świadczonych przez FizjoApp, na subskrybowanie którego Użytkownik Strony wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” na Stronie.


FizjoApp – należy przez to rozumieć FizjoApp Sp. z o.o., zarejestrowana pod ul. Marzycieli 261, 32-087 Zielonki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000963760, kapitał zakładowy 5.000 zł.


Strona lub Strona Internetowa – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://www.fizjoapp.com.


Trener – należy przez to rozumieć osoby inne niż Klient mające dostęp do Panelu Trenera. 


Usługi – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez FizjoApp, czyli dostęp do: 

 • Strony,

 • Panelu Trenera,

 • Panelu Zawodnika, 

 • Aplikacji Mobilnej.


Użytkownik – należy przez to rozumieć Klienta, Zawodnika, Trenera lub jakąkolwiek osobę trzecią odwiedzającą Stronę lub otrzymującą dostęp do Panelu Trenera, Panelu Zawodnika lub Aplikacji Mobilnej.


Zawodnik – osoba korzystająca z Panelu Zawodnika lub Aplikacji Mobilnej, która otrzymała dostęp do tych serwisów od Klienta poprzez dodanie jej danych osobowych do Panelu Trenera.


INFORMACJE OGÓLNE


§ 1. Postanowienia wstępne


 1. Usługi świadczone są przez FizjoApp.


 1. W ramach Usług mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie spowoduje przekazanie danych Użytkownika (adresu IP i identyfikatora przeglądarki) do administratora danej witryny, który to podmiot staje się współadministratorem danych osobowych Użytkownika w tym zakresie (zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-40/17). Po opuszczeniu naszej Strony, zachęcamy Użytkowników do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzonej w ten sposób witryny.


 1. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.


§ 2. Dane osobowe


 1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.


 1. Dane osobowe są przetwarzane przez FizjoApp zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.


 1. Za pomocą Usług nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. FizjoApp nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.


 1. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:


Dane Tożsamości, obejmujące dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.


Dane Medyczne, obejmujące szczególne kategorie danych osobowych takich jak informacje na temat kontuzji Zawodników oraz zaleceń medycznych w odpowiedzi na kontuzje.


Dane Kontaktowe, obejmujące dane osobowe takie jak firmę, adres, adres rozliczeniowy, adres mailowy, numer telefonu.


Dane Transakcyjne, obejmujące dane finansowe takie jak przeprowadzone transakcje i płatności.


Dane Techniczne, obejmujące dane techniczne takie jak adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Użytkowników na urządzeniach, za pomocą których korzystają oni z Usług.


Dane Użytkowania, informacje statystyczno-analityczne o tym jak Użytkownicy korzystają z Usług.


Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące preferencje Użytkowników w zakresie otrzymywania od FizjoApp informacji handlowych i komunikacji.


 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie niektórych Usług przez FizjoApp.


 1. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych może być tzw. profilowanie. Możemy używać Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji Użytkowników naszych Usługi tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. Profilowanie pomaga nam w szczególności odpowiednio reagować na nieprawidłowości i błędy techniczne.


§ 3. Dane przetwarzane przez Stronę internetową


 1. Administratorem danych przetwarzanych za pomocą Strony jest FizjoApp.


 1. Strona nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób za pośrednictwem Strony. Dane osób poniżej 16 roku życia mogą natomiast być przetwarzane za pośrednictwem Panelu Trenera, Panelu Zawodnika lub Aplikacji Mobilnej.


 1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego którejś z opcji wykorzystania cookies przez Stronę.


 1. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.


 1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych za pośrednictwem Strony, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.


Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Stworzenie Panelu trenera

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Realizacja współpracy z Klientem

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Umożliwienie subskrypcji Newslettera

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy


Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach


Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy


Ciążący na nas obowiązek prawnyZarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa FizjoApp oraz Strony (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)

Ciążący na nas obowiązek prawny

Zapewnienie odpowiedniej zawartości Strony oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych

Dane Użytkowania


Dane Marketingowe i Komunikacyjne


Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies

Przekazanie Użytkownikowi  wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o Usługach lub problemach technicznych na Stronie, a także przekazanie odpowiedzi na reklamację

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy


Wykonanie umowy


Ochrona przed roszczeniami

Przekazanie danych do innych podmiotów prowadzących witryny internetowe, wtyczki lub aplikacje, do których linki zewnętrzne znajdują się na naszej stronie Internetowej.

Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies


 

§ 4. Dane przetwarzane przez Panel Trenera


 1. Administratorem danych przetwarzanych za pomocą Panelu Trenera jest:

 1. w przypadku danych Klienta – FizjoApp,

 2. w przypadku danych Zawodników lub Trenerów – Klient. Oznacza to, że Klient odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązków informacyjnych w stosunku do Trenerów i Zawodników oraz na uzyskanie niezbędnych zgód od Trenerów Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) na powierzenie przetwarzania danych do FizjoApp.


 1. Istnieje możliwość, że Klient za pomocą Panelu Trenera przetwarzał będzie dane osobowe swoich Zawodników poniżej 16 roku życia. W takim wypadku Klient, jako administrator danych osobowych Zawodników, odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich zgód od podmiotów danych oraz/lub ich rodziców na przekazanie nam danych osobowych celem ich przetwarzania, a także za spełnienie stosownych obowiązków informacyjnych w stosunku do tych osób. Klient powinien w szczególności uzyskać od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) zgodę na przetwarzanie ich Danych Medycznych za pomocą Panelu Trenera. 


 1. Przetwarzamy dane osobowe Zawodników w imieniu naszych Klientów na warunkach opisanych w osobnych umowach o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 


 1. W przypadku przekazania przez Klienta swoich danych osobowych lub danych osobowych Zawodników za pośrednictwem Panelu Trenera, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Podmiot danych

Stworzenie Panelu Trenera

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Klient

Realizacja współpracy z Klientem

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Medyczne


Dane Transakcyjne

Zawarcie i wykonanie umowy

Klient


Zawodnik


Trener

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach


Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy


Ciążący na nas obowiązek prawny

Klient

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa FizjoApp oraz Panelu Trenera (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)


Ciążący na nas obowiązek prawny

Klient 

Przekazanie Klientowi  wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o Usługach lub problemach technicznych na Panelu Trenera, a także przekazanie odpowiedzi na reklamację

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy


Wykonanie umowy


Ochrona przed roszczeniami

Klient


Trener§ 5. Dane przetwarzane przez Panel Zawodnika


 1. Administratorem danych Zawodników przetwarzanych za pomocą Panelu Zawodnika jest Klient. Oznacza to, że Klient odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązków informacyjnych w stosunku do Zawodników oraz na uzyskanie niezbędnych zgód od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) na powierzenie przetwarzania danych do FizjoApp.


 1. Istnieje możliwość, że Klient, za pośrednictwem Panelu Trenera, udostępni dostęp do Panelu Zawodnika osobom poniżej 16 roku życia. W takim wypadku Klient, jako administrator danych osobowych Zawodników, odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich zgód od podmiotów danych oraz/lub ich rodziców na przekazanie nam danych osobowych celem ich przetwarzania, a także za spełnienie stosownych obowiązków informacyjnych w stosunku do tych osób. Klient powinien w szczególności uzyskać od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) zgodę na przetwarzanie ich Danych Medycznych.


 1. Przetwarzamy dane osobowe Zawodników w imieniu naszych Klientów na warunkach opisanych w osobnych umowach o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 


 1. W przypadku, gdy Zawodnik wprowadzi swoje dane do Panelu Zawodnika (po uzyskaniu dostępu do Panelu Zawodnika od Klienta) dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach wskazanych w umowie o powierzenie przetwarzania danych zawartej między FizjoApp a Klientem. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.


Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Podmiot danych

Stworzenie Panelu Zawodnika

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Zawodnik

Realizacja współpracy z Klientem

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Medyczne

Zawarcie i wykonanie umowy

Zawodnik

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach


Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy


Ciążący na nas obowiązek prawny


Zawodnik

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa FizjoApp oraz Panelu Zawodnika (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)


Ciążący na nas obowiązek prawny

Zawodnik

Przekazanie Zawodnikowi  wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o Usługach lub problemach technicznych na Panelu Zawodnika, a także przekazanie odpowiedzi na reklamację

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy


Wykonanie umowy


Ochrona przed roszczeniami

Zawodnik§ 6. Dane przetwarzane przez Aplikację Mobilną

 1. W przypadku przetwarzania danych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej wyróżnia się dwie sytuacje:

 1. FizjoApp jest administratorem danych pozyskanych od Użytkowników w chwili pobrania Aplikacji Mobilnej z Apple App Store lub Google Play Store. Głównym celem pobrania tych danych jest udzielenie Użytkownikowi niewyłącznej licencji, umożliwiającej Użytkownikowi pobranie i korzystanie z Aplikacji Mobilnej, 

 2. Klient jest natomiast administratorem danych wprowadzanych przez Zawodników do Aplikacji Mobilnej po jej pobraniu. Oznacza to, że Klient odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązków informacyjnych w stosunku do Zawodników oraz na uzyskanie niezbędnych zgód od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) na powierzenie przetwarzania danych do FizjoApp.


 1. Istnieje możliwość, że Klient, za pośrednictwem Panelu Trenera, udostępni dostęp do Aplikacji Mobilnej osobom poniżej 16 roku życia. W takim wypadku Klient, jako administrator danych osobowych Zawodników, odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich zgód od podmiotów danych oraz/lub ich rodziców na przekazanie nam danych osobowych celem ich przetwarzania, a także za spełnienie stosownych obowiązków informacyjnych w stosunku do tych osób. Klient powinien w szczególności uzyskać od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) zgodę na przetwarzanie ich Danych Medycznych.


 1. Przetwarzamy dane osobowe Zawodników w imieniu naszych Klientów na warunkach opisanych w osobnych umowach o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 


 1. W przypadku, gdy Zawodnik wprowadzi swoje dane do Aplikacji Mobilnej (po uzyskaniu pełnego dostępu do Aplikacji Mobilnej od Klienta) dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach wskazanych w umowie o powierzenie przetwarzania danych zawartej między FizjoApp a Klientem. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.


Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Podmiot danych

Udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Użytkownik

Realizacja współpracy z Klientem

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Medyczne

Zawarcie i wykonanie umowy

Zawodnik

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach


Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy


Ciążący na nas obowiązek prawny


Zawodnik

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa FizjoApp oraz Aplikacji Mobilnej (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)


Ciążący na nas obowiązek prawny

Zawodnik

Przekazanie Użytkownikowi  wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o Usługach lub problemach technicznych na Aplikacji Mobilnej, a także przekazanie odpowiedzi na reklamację

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy


Wykonanie umowy


Ochrona przed roszczeniami

Użytkownik§ 7. Udostępnianie danych osobowych oraz transfery międzynarodowe


 1. W celach wskazanych w paragrafach poprzedzających możemy ujawniać dane osobowe Użytkowników zewnętrznym osobom trzecim, takim jak nasi nasi kontraktorzy, firmy księgowe, kancelarie prawne a także, w razie takiego obowiązku, polskim organom publicznym.


 1. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do danych osobowych Użytkowników oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.


 1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie udostępniania Aplikacji Mobilnej za pomocą App Store oraz Google Play, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:

 • przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,

 • stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej.


§ 8. Bezpieczeństwo danych


 1. Przetwarzanie przez FizjoApp danych osobowych Użytkownika odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić dane Użytkowników przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do danych Użytkowników do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać dane osobowe Użytkowników jedynie zgodnie z instrukcjami FizjoApp oraz są oni zobowiązani do poufności.


 1. FizjoApp przyjęło odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Użytkowników oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.


§ 9. Czas przetwarzania danych


 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (np. przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej między FizjoApp a Klientem albo do wykonania umowy licencyjnej w zakresie Aplikacji Mobilnej zawartej między Fizoapp a Użytkownikiem pobierającym Aplikację Mobilną z App Store lub Play Store), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.


 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.


 1. W pewnych okolicznościach Użytkowników mogą zażądać usunięcia ich danych osobowych, zgodnie z § 10.


 1. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe Użytkowników (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Użytkowników o tym.


§ 10. Prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego


 1. Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania do FizjoApp w zakresie przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi FizjoApp administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez FizjoApp.  W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: pomoc@fizjoapp.com


 1. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić żądanie Użytkowników dotyczące usunięcia ich danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Użytkownikom zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Podobnie w przypadku danych osobowych, których administratorem jest Klient, podmiotem odpowiednim do wykonania żądań jest Klient. W przypadku otrzymania od podmiotu danych żądania wykonania praw przysługujących w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez nas na zasadzie powierzenia przetwarzania powiadomimy taki podmiot danych o konieczności zwrócenia się ze stosownym żądaniem do administratora danych.


 1. Jeśli Użytkownik pragnie uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi FizjoApp.


 1. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy pomoc@fizjoapp.com lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.


 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia FizjoApp żądania przesłania jego danych osobowych, którymi FizjoApp administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.


 1. FizjoApp bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.


 1. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże FizjoApp może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku, gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się, bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.


 1. W celu spełnienia poszczególnych żądań, FizjoApp może zażądać określonych informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.


 1. Użytkownik, którego danymi osobowymi FizjoApp administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:

 1. swojego zwykłego pobytu,

 2. swojego miejsca pracy, lub

 3. miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,


jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Urzędu.


§ 11. Odpowiedzialność FizjoApp oraz zgłoszenie reklamacyjne


 1. FizjoApp działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.


 1. FizjoApp prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: pomoc@fizjoapp.com 


 1. FizjoApp rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.


 1. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 12. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian


 1. FizjoApp zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na naszej Stronie nowej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na Stronie. Informacja o zmianach do Polityki prywatności może także zostać przesłana na adres mailowy Użytkownika – w szczególności w przypadku zmian istotnych.


 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez FizjoApp uprzejmie prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: pomoc@fizjoapp.com lub pod numerem telefonu wskazanym na Stronie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejszy dokument obejmuje zasady ochrony danych osobowych Użytkowników:

 1. Strony internetowej: www.fizjoapp.com

 2. Panelu Trenera

 3. Panelu Zawodnika

 4. Aplikacji Mobilnej


Ochrona danych osobowych Użytkowników jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby Użytkownicy byli bezpieczni korzystając z naszych Usług.


Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o dane osobowe Użytkowników kiedy korzystają oni z naszych Usług. Każdorazowo korzystając z Usług Użytkownicy podlegają niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym korzystaniu z Usługi uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.


Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od 01.04.2022 r. oraz przedstawia m.in.: zasady kontaktu z FizjoApp Sp. z o.o., zarejestrowana pod ul. Marzycieli 261, 32-087 Zielonki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000963760, NIP: 5130277889, REGON: 52160728500000, kapitał zakładowy 5.000 zł (zwana dalej „FizjoApp”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez FizjoApp danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.


Słownik


Przez następujące określenia należy rozumieć:


Aplikacja Mobilna – należy przez to rozumieć oprogramowanie udostępnione Zawodnikom za pomocą platformy Google Play lub App Store zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, będące dodatkową opcją korzystania z Panelu Zawodnika przez Zawodników.


Formularz kontaktowy – należy przez to rozumieć formularz umieszczony na Stronie, służący do kontaktu z FizjoApp w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Usług świadczonych przez FizjoApp lub warunków współpracy, a także problemów technicznych na Stronie, poprzez który Użytkownik podaje firmę lub imię oraz adres e-mail.


Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną umowy głównej z FizjoApp.


Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Panel Trenera –  panel przypisany indywidualnie do Klienta dostępny na Stronie Internetowej, w ramach którego Klient uzyskuje dostęp do danych wprowadzanych przez Zawodnika, oraz statystyk ich dotyczących tworzonych automatycznie w ramach Usługi.


Panel Zawodnika – panel na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej który Klient udostępnia Zawodnikom poprzez dodanie ich Danych osobowych do Panelu trenera, za pomocą którego Zawodnicy przesyłają Klientowi regularne raporty na temat swojego stanu zdrowia.


Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący usług świadczonych przez FizjoApp, na subskrybowanie którego Użytkownik Strony wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” na Stronie.


FizjoApp – należy przez to rozumieć FizjoApp Sp. z o.o., zarejestrowana pod ul. Marzycieli 261, 32-087 Zielonki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000963760, kapitał zakładowy 5.000 zł.


Strona lub Strona Internetowa – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://www.fizjoapp.com.


Trener – należy przez to rozumieć osoby inne niż Klient mające dostęp do Panelu Trenera. 


Usługi – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez FizjoApp, czyli dostęp do: 

 • Strony,

 • Panelu Trenera,

 • Panelu Zawodnika, 

 • Aplikacji Mobilnej.


Użytkownik – należy przez to rozumieć Klienta, Zawodnika, Trenera lub jakąkolwiek osobę trzecią odwiedzającą Stronę lub otrzymującą dostęp do Panelu Trenera, Panelu Zawodnika lub Aplikacji Mobilnej.


Zawodnik – osoba korzystająca z Panelu Zawodnika lub Aplikacji Mobilnej, która otrzymała dostęp do tych serwisów od Klienta poprzez dodanie jej danych osobowych do Panelu Trenera.


INFORMACJE OGÓLNE


§ 1. Postanowienia wstępne


 1. Usługi świadczone są przez FizjoApp.


 1. W ramach Usług mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie spowoduje przekazanie danych Użytkownika (adresu IP i identyfikatora przeglądarki) do administratora danej witryny, który to podmiot staje się współadministratorem danych osobowych Użytkownika w tym zakresie (zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-40/17). Po opuszczeniu naszej Strony, zachęcamy Użytkowników do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzonej w ten sposób witryny.


 1. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.


§ 2. Dane osobowe


 1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.


 1. Dane osobowe są przetwarzane przez FizjoApp zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.


 1. Za pomocą Usług nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. FizjoApp nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.


 1. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:


Dane Tożsamości, obejmujące dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.


Dane Medyczne, obejmujące szczególne kategorie danych osobowych takich jak informacje na temat kontuzji Zawodników oraz zaleceń medycznych w odpowiedzi na kontuzje.


Dane Kontaktowe, obejmujące dane osobowe takie jak firmę, adres, adres rozliczeniowy, adres mailowy, numer telefonu.


Dane Transakcyjne, obejmujące dane finansowe takie jak przeprowadzone transakcje i płatności.


Dane Techniczne, obejmujące dane techniczne takie jak adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Użytkowników na urządzeniach, za pomocą których korzystają oni z Usług.


Dane Użytkowania, informacje statystyczno-analityczne o tym jak Użytkownicy korzystają z Usług.


Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące preferencje Użytkowników w zakresie otrzymywania od FizjoApp informacji handlowych i komunikacji.


 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie niektórych Usług przez FizjoApp.


 1. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych może być tzw. profilowanie. Możemy używać Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji Użytkowników naszych Usługi tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. Profilowanie pomaga nam w szczególności odpowiednio reagować na nieprawidłowości i błędy techniczne.


§ 3. Dane przetwarzane przez Stronę internetową


 1. Administratorem danych przetwarzanych za pomocą Strony jest FizjoApp.


 1. Strona nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób za pośrednictwem Strony. Dane osób poniżej 16 roku życia mogą natomiast być przetwarzane za pośrednictwem Panelu Trenera, Panelu Zawodnika lub Aplikacji Mobilnej.


 1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego którejś z opcji wykorzystania cookies przez Stronę.


 1. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.


 1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych za pośrednictwem Strony, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.


Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Stworzenie Panelu trenera

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Realizacja współpracy z Klientem

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Umożliwienie subskrypcji Newslettera

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy


Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach


Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy


Ciążący na nas obowiązek prawnyZarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa FizjoApp oraz Strony (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)

Ciążący na nas obowiązek prawny

Zapewnienie odpowiedniej zawartości Strony oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych

Dane Użytkowania


Dane Marketingowe i Komunikacyjne


Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies

Przekazanie Użytkownikowi  wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o Usługach lub problemach technicznych na Stronie, a także przekazanie odpowiedzi na reklamację

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy


Wykonanie umowy


Ochrona przed roszczeniami

Przekazanie danych do innych podmiotów prowadzących witryny internetowe, wtyczki lub aplikacje, do których linki zewnętrzne znajdują się na naszej stronie Internetowej.

Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies


 

§ 4. Dane przetwarzane przez Panel Trenera


 1. Administratorem danych przetwarzanych za pomocą Panelu Trenera jest:

 1. w przypadku danych Klienta – FizjoApp,

 2. w przypadku danych Zawodników lub Trenerów – Klient. Oznacza to, że Klient odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązków informacyjnych w stosunku do Trenerów i Zawodników oraz na uzyskanie niezbędnych zgód od Trenerów Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) na powierzenie przetwarzania danych do FizjoApp.


 1. Istnieje możliwość, że Klient za pomocą Panelu Trenera przetwarzał będzie dane osobowe swoich Zawodników poniżej 16 roku życia. W takim wypadku Klient, jako administrator danych osobowych Zawodników, odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich zgód od podmiotów danych oraz/lub ich rodziców na przekazanie nam danych osobowych celem ich przetwarzania, a także za spełnienie stosownych obowiązków informacyjnych w stosunku do tych osób. Klient powinien w szczególności uzyskać od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) zgodę na przetwarzanie ich Danych Medycznych za pomocą Panelu Trenera. 


 1. Przetwarzamy dane osobowe Zawodników w imieniu naszych Klientów na warunkach opisanych w osobnych umowach o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 


 1. W przypadku przekazania przez Klienta swoich danych osobowych lub danych osobowych Zawodników za pośrednictwem Panelu Trenera, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Podmiot danych

Stworzenie Panelu Trenera

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Klient

Realizacja współpracy z Klientem

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Medyczne


Dane Transakcyjne

Zawarcie i wykonanie umowy

Klient


Zawodnik


Trener

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach


Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy


Ciążący na nas obowiązek prawny

Klient

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa FizjoApp oraz Panelu Trenera (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)


Ciążący na nas obowiązek prawny

Klient 

Przekazanie Klientowi  wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o Usługach lub problemach technicznych na Panelu Trenera, a także przekazanie odpowiedzi na reklamację

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy


Wykonanie umowy


Ochrona przed roszczeniami

Klient


Trener§ 5. Dane przetwarzane przez Panel Zawodnika


 1. Administratorem danych Zawodników przetwarzanych za pomocą Panelu Zawodnika jest Klient. Oznacza to, że Klient odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązków informacyjnych w stosunku do Zawodników oraz na uzyskanie niezbędnych zgód od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) na powierzenie przetwarzania danych do FizjoApp.


 1. Istnieje możliwość, że Klient, za pośrednictwem Panelu Trenera, udostępni dostęp do Panelu Zawodnika osobom poniżej 16 roku życia. W takim wypadku Klient, jako administrator danych osobowych Zawodników, odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich zgód od podmiotów danych oraz/lub ich rodziców na przekazanie nam danych osobowych celem ich przetwarzania, a także za spełnienie stosownych obowiązków informacyjnych w stosunku do tych osób. Klient powinien w szczególności uzyskać od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) zgodę na przetwarzanie ich Danych Medycznych.


 1. Przetwarzamy dane osobowe Zawodników w imieniu naszych Klientów na warunkach opisanych w osobnych umowach o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 


 1. W przypadku, gdy Zawodnik wprowadzi swoje dane do Panelu Zawodnika (po uzyskaniu dostępu do Panelu Zawodnika od Klienta) dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach wskazanych w umowie o powierzenie przetwarzania danych zawartej między FizjoApp a Klientem. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.


Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Podmiot danych

Stworzenie Panelu Zawodnika

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Zawodnik

Realizacja współpracy z Klientem

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Medyczne

Zawarcie i wykonanie umowy

Zawodnik

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach


Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy


Ciążący na nas obowiązek prawny


Zawodnik

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa FizjoApp oraz Panelu Zawodnika (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)


Ciążący na nas obowiązek prawny

Zawodnik

Przekazanie Zawodnikowi  wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o Usługach lub problemach technicznych na Panelu Zawodnika, a także przekazanie odpowiedzi na reklamację

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy


Wykonanie umowy


Ochrona przed roszczeniami

Zawodnik§ 6. Dane przetwarzane przez Aplikację Mobilną

 1. W przypadku przetwarzania danych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej wyróżnia się dwie sytuacje:

 1. FizjoApp jest administratorem danych pozyskanych od Użytkowników w chwili pobrania Aplikacji Mobilnej z Apple App Store lub Google Play Store. Głównym celem pobrania tych danych jest udzielenie Użytkownikowi niewyłącznej licencji, umożliwiającej Użytkownikowi pobranie i korzystanie z Aplikacji Mobilnej, 

 2. Klient jest natomiast administratorem danych wprowadzanych przez Zawodników do Aplikacji Mobilnej po jej pobraniu. Oznacza to, że Klient odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązków informacyjnych w stosunku do Zawodników oraz na uzyskanie niezbędnych zgód od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) na powierzenie przetwarzania danych do FizjoApp.


 1. Istnieje możliwość, że Klient, za pośrednictwem Panelu Trenera, udostępni dostęp do Aplikacji Mobilnej osobom poniżej 16 roku życia. W takim wypadku Klient, jako administrator danych osobowych Zawodników, odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich zgód od podmiotów danych oraz/lub ich rodziców na przekazanie nam danych osobowych celem ich przetwarzania, a także za spełnienie stosownych obowiązków informacyjnych w stosunku do tych osób. Klient powinien w szczególności uzyskać od Zawodników (lub, w razie Zawodników poniżej 16 roku życia, od ich rodziców) zgodę na przetwarzanie ich Danych Medycznych.


 1. Przetwarzamy dane osobowe Zawodników w imieniu naszych Klientów na warunkach opisanych w osobnych umowach o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 


 1. W przypadku, gdy Zawodnik wprowadzi swoje dane do Aplikacji Mobilnej (po uzyskaniu pełnego dostępu do Aplikacji Mobilnej od Klienta) dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach wskazanych w umowie o powierzenie przetwarzania danych zawartej między FizjoApp a Klientem. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.


Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Podmiot danych

Udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Użytkownik

Realizacja współpracy z Klientem

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Medyczne

Zawarcie i wykonanie umowy

Zawodnik

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach


Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy


Ciążący na nas obowiązek prawny


Zawodnik

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa FizjoApp oraz Aplikacji Mobilnej (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe


Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)


Ciążący na nas obowiązek prawny

Zawodnik

Przekazanie Użytkownikowi  wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o Usługach lub problemach technicznych na Aplikacji Mobilnej, a także przekazanie odpowiedzi na reklamację

Dane Tożsamości


Dane Kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy


Wykonanie umowy


Ochrona przed roszczeniami

Użytkownik§ 7. Udostępnianie danych osobowych oraz transfery międzynarodowe


 1. W celach wskazanych w paragrafach poprzedzających możemy ujawniać dane osobowe Użytkowników zewnętrznym osobom trzecim, takim jak nasi nasi kontraktorzy, firmy księgowe, kancelarie prawne a także, w razie takiego obowiązku, polskim organom publicznym.


 1. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do danych osobowych Użytkowników oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.


 1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie udostępniania Aplikacji Mobilnej za pomocą App Store oraz Google Play, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:

 • przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,

 • stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej.


§ 8. Bezpieczeństwo danych


 1. Przetwarzanie przez FizjoApp danych osobowych Użytkownika odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić dane Użytkowników przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do danych Użytkowników do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać dane osobowe Użytkowników jedynie zgodnie z instrukcjami FizjoApp oraz są oni zobowiązani do poufności.


 1. FizjoApp przyjęło odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Użytkowników oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.


§ 9. Czas przetwarzania danych


 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (np. przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej między FizjoApp a Klientem albo do wykonania umowy licencyjnej w zakresie Aplikacji Mobilnej zawartej między Fizoapp a Użytkownikiem pobierającym Aplikację Mobilną z App Store lub Play Store), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.


 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.


 1. W pewnych okolicznościach Użytkowników mogą zażądać usunięcia ich danych osobowych, zgodnie z § 10.


 1. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe Użytkowników (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Użytkowników o tym.


§ 10. Prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego


 1. Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania do FizjoApp w zakresie przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi FizjoApp administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez FizjoApp.  W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: pomoc@fizjoapp.com


 1. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić żądanie Użytkowników dotyczące usunięcia ich danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Użytkownikom zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Podobnie w przypadku danych osobowych, których administratorem jest Klient, podmiotem odpowiednim do wykonania żądań jest Klient. W przypadku otrzymania od podmiotu danych żądania wykonania praw przysługujących w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez nas na zasadzie powierzenia przetwarzania powiadomimy taki podmiot danych o konieczności zwrócenia się ze stosownym żądaniem do administratora danych.


 1. Jeśli Użytkownik pragnie uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi FizjoApp.


 1. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy pomoc@fizjoapp.com lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.


 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia FizjoApp żądania przesłania jego danych osobowych, którymi FizjoApp administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.


 1. FizjoApp bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.


 1. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże FizjoApp może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku, gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się, bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.


 1. W celu spełnienia poszczególnych żądań, FizjoApp może zażądać określonych informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.


 1. Użytkownik, którego danymi osobowymi FizjoApp administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:

 1. swojego zwykłego pobytu,

 2. swojego miejsca pracy, lub

 3. miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,


jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Urzędu.


§ 11. Odpowiedzialność FizjoApp oraz zgłoszenie reklamacyjne


 1. FizjoApp działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.


 1. FizjoApp prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: pomoc@fizjoapp.com 


 1. FizjoApp rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.


 1. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 12. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian


 1. FizjoApp zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na naszej Stronie nowej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na Stronie. Informacja o zmianach do Polityki prywatności może także zostać przesłana na adres mailowy Użytkownika – w szczególności w przypadku zmian istotnych.


 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez FizjoApp uprzejmie prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: pomoc@fizjoapp.com lub pod numerem telefonu wskazanym na Stronie.